Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ Α - ΕΝΟΤ.5-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Παιδιά, να γράψουμε ένα πρόχειρο διαγώνισμα;
Διαβάστε ξανά την Ενότητα 5 κι έπειτα πάρτε κόλλα και στυλό, μολύβι κι ένα πρόχειρο τετράδιο και απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις δύο διαγωνισμάτων. Αν βρείτε δυσκολία, συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του τετραδίου σας και τη γραμματική της αρχαίας Ελληνικής. Τέλος, δείτε πώς απάντησα στα ερωτήματα και επαληθεύσετε τις δικές σας απαντήσεις. Κυρίως προσέξτε πώς απαντούμε με επιμέλεια στα διαγωνίσματα (στυλό δύο χρωμάτων, υπογραμμίσεις, πίνακες κ.ά.).
                                                  
                             ΒΑΘΜΟΣ:
 
ΚΑΛΗ
        ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                   ΤΜΗΜΑ: Α  
ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Β΄ Τριμήνου                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 1α. Να κάνετε δύο προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: επίγειος, απογειώνομαι (2 μονάδες)
         · …………………………………………………………………………………………………
          …………………………………………………………………………………………………

         · …………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………

1β. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω ορισμούς με την κατάλληλη λέξη, σύνθετη ή παράγωγη της λέξης «γ» (2 μονάδες):
           
        · Αυτός που είναι ιθαγενής ονομάζεται ………………………
      · Ένας λοφίσκος σχηματισμένος από χώμα ονομάζεται ……………………
      · Ο ιδιοκτήτης μεγάλης κτηματικής καλλιεργήσιμης γης ονομάζεται ………
      · Ο επιστήμονας που ασχολείται με την επιστήμη που ασχολείται με την
         καλλιέργεια της γης ονομάζεται ……………


    2. Συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του
        Ενεστώτα Οριστικής του ρήματος  εἰμὶ  και να κάνετε έγκλιση τόνου (4 μονάδες):
        
        w Ἀριστείδης  καὶ Θεμιστοκλῆς  _________  ἀρχαῖοι  Ἀθηναῖοι στρατηγοί.
        w Ἡμεῖς _________ καλοὶ  κἀγαθοί.
        w Ἀνδρεῖοι _________ ἐν  τῇ  μάχη οἱ στρατιῶται.
        w Σὺ ἄδικος κριτὴς ______ , ὦ δικαστά.
        w ‘Υμεῖς ___________ ἀνδρεῖοι στρατιῶται.
        w Ὁ χρόνος ἰατρὸς πάσης λύπης ___________ .
        w Ἐγὼ ___________ δωδεκαετὲς παιδίον.
        w Ἄξιον ___________ ὑπέρ πατρίδος ἀμύνεσθαι.


3. Τα παρακάτω ρήματα να μεταφερθούν από τον Ενεστώτα στο Μέλλοντα Οριστικής
      της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό  (4 μονάδες):

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΟΣΩΠΟ
………….….……
………….….……
………….….…...
………….….…...
……………..…...
………….….…...
………….….…...
………….….…...
ΕΝΕΣΤΩΣ
διώκει 
πείθομεν
δουλεύει
βασιλεύετε 
παρέχουσιν κπέμπεις
λείπουσιν
διαφυλάττω
ΜΕΛΛΩΝ
…….……………………
………………………….
…….……………………
………………………….……….…………………
………………………….……….…………………
………………………….
               

4. Να γράψετε τη Γενική και τη Δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω 
δευτερόκλιτων ουσιαστικών: ὁ κίνδυνος, ἡ νῆσος, ἡ ἄμπελος, τὸ στάδιον (4 μονάδες)

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ


5. Να μεταφερθούν όλες οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό (4 μονάδες):

     · Ὁ τύραννος καταλύει τὸν νόμον καὶ τὴν ψῆφον τοῦ δήμου.
       ……………………………………………………………………………………
     
     · Σὺ  εἶ σοφὸς διδάσκαλος  ἐμοῦ. 
       ……………………………………………………………………………………
  
Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με επιμέλεια.


                                 ΒΑΘΜΟΣ:  
ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                            ΤΜΗΜΑ: Α 
ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Β΄ Τριμήνου                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 1α. Να κάνετε δύο προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: ο γήλοφος, το απόγειο (2 μονάδες)

         · ……………………………………………………………………………………………………
         ……………………………………………………………………………………………………
    
         · ……………………………………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………………………………

1β. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω ορισμούς με την κατάλληλη λέξη, σύνθετη ή παράγωγη της λέξης «γῆ» (2 μονάδες):

         · Αυτός που είναι ντόπιος ονομάζεται ………………………
     · Τα έργα που επιδιώκουν τη βελτίωση της απόδοσης του εδάφους ονομάζονται ………….
      · Ο ευρισκόμενος στο εσωτερικό μιας χώρας ονομάζεται ………………………
        · Η επιστήμη που ασχολείται με την περιγραφή της επιφάνειας της γης και των φαινομένων πάνω σ’ αυτήν ονομάζεται ……………………

   2. Συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του
      Ενεστώτα Οριστικής του ρήματος εἰμὶ και να κάνετε έγκλιση τόνου, όπου χρειάζεται (4 μονάδες):
         w  Ἀχιλλεὺς καὶ Ὀδυσσεὺς  _________  ἀρχαῖοι  Ἀθηναῖοι στρατηγοί.  
     w  Αὗται _________ καλαὶ  κἀγαθαὶ γυναῖκες.
     w  Ἀνδρεῖοι _________ ἐν  τῇ  μάχη, ὦ στρατιῶται.
     w Σὺ ἄδικος κριτὴς ______ , ὦ δικαστὰ.
     ‘Υμεῖς ___________ ἀνδρεῖοι στρατιῶται. 
     w Ὁ χρόνος ἰατρὸς πάσης λύπης ___________ .
     w Ἡμεῖς ___________ χρηστὰ τὲκνα ἀγαθῶν γονέων.
     w ‘Υψίστη ἀρετὴ ___________ ὁ ὑπέρ πατρίδος ἀγών.

   
3. Τα παρακάτω ρήματα να μεταφερθούν από τον Ενεστώτα στο Μέλλοντα Οριστικής της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό (4 μονάδες):
     
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΟΣΩΠΟ
………….….…...
………….….…...
………….….…...
………….….…...
……………..…...
………….….…...
………….….…...
………….….…...
ΕΝΕΣΤΩΣ
στρέφουσιν 
κολάζομεν 
ἱκετεύει 
πράττουσιν 
παρέχει 
ἐκπέμπετε 
ἐξαναγκάζεις 
καταπλήττω
 ΜΕΛΛΩΝ
…….……………………
………………………….
…….……………………
………………………….……….…………………
………………………….……….…………………
………………………….
               

4. Να γράψετε τη Γενική και τη Δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω 
δευτερόκλιτων ουσιαστικών: ὁ διδάσκαλος, ἔλαφος, ὁ δῆμος, τὸ συμπόσιον (4 μονάδες):

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ


5. Να μεταφερθούν όλες οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων στον άλλο αριθμό (4 μονάδες):
                                                                                                    
     · Τὰ τέκνα τῶν Λακεδαιμονίων ὑπακούουσι τοῖς νόμοις καὶ τοῖς παιδονόμοις.
       …………………………………………………………………………………

     · Σὺ εἶ πιστὸς φίλος ἐμοῦ.   
       …………………………………………………………………………………
 
       Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με επιμέλεια.


   ΒΑΘΜΟΣ:
ΚΑΛΗ 
        ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                       ΤΜΗΜΑ: Α  
 ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Β΄ Τριμήνου                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 1α. Να κάνετε δύο προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: επίγειος, απογειώνομαι (2 μονάδες)
         · Ο ελληνικός στρατός διαθέτει αξιόμαχες  επίγειες  στρατιωτικές δυνάμεις.
         
    · Το αεροπλάνο της απογευματινής πτήσης για Μυτιλήνη  απογειώθηκε  με καθυστέρηση στις οκτώ. 

1β. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω ορισμούς με την κατάλληλη λέξη, σύνθετη ή παράγωγη της λέξης «γ» (2 μονάδες):

         · Αυτός που είναι ιθαγενής ονομάζεται  γηγενής.
         · Ένας λοφίσκος σχηματισμένος από χώμα ονομάζεται  γήλοφος.
   · Ο ιδιοκτήτης μεγάλης κτηματικής καλλιεργήσιμης γης ονομάζεται γαιοκτήμονας.
   · Ο επιστήμονας που ασχολείται με την επιστήμη που ασχολείται με την καλλιέργεια της γης ονομάζεται γεωπόνος.

2. Συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του
  Ενεστώτα Οριστικής του ρήματος εἰμὶ και να κάνετε έγκλιση τόνου, όπου χρειάζεται (4 μον.):
    w Ἀριστείδης καὶ Θεμιστοκλῆς  εἰσιν  ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι στρατηγοί.
    w Ἡμεῖς  ἐσμεν  καλοὶ κἀγαθοί.
    w Ἀνδρεῖοί  εσιν  ἐν τῇ μάχη οἱ στρατιῶται.
    w Σὺ ἄδικος κριτὴς  εἶ, ὦ δικαστά.
    w ‘Υμεῖς ἐστε ἀνδρεῖοι στρατιῶται.
    w Ὁ χρόνος ἰατρὸς πάσης λύπης  ἐστίν.
    w Ἐγὼ εἰμι δωδεκαετὲς παιδίον.
    w Ἄξιόν ἐστιν ὑπέρ πατρίδος ἀμύνεσθαι.
                                                                                                                                              
3. Τα παρακάτω ρήματα να μεταφερθούν από τον Ενεστώτα στο Μέλλοντα Οριστικής
    της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό (4 μονάδες):

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΟΣΩΠΟ
γ΄ ενικό
α΄ πληθυντικό
γ΄ ενικό
β΄ πληθυντικό
γ΄ πληθυντικό
β΄ ενικό
γ΄ πληθυντικό
α΄ ενικό
ΕΝΕΣΤΩΣ
διώκει 
πείθομεν
δουλεύει
βασιλεύετε 
παρέχουσιν κπέμπεις
λείπουσιν
διαφυλάττω
ΜΕΛΛΩΝ
διώξει 
πείσομεν
δουλεύσει
βασιλεύσετε 
παρέξουσιν
κπέμψεις
λείψουσιν
διαφυλάξω
               

4. Να γράψετε τη Γενική και τη Δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω 
    δευτερόκλιτων ουσιαστικών: ὁ κίνδυνοςἡ νῆσος, ἡ ἄμπελος, τὸ στάδιον (4 μονάδες):

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ
τοῦ κινδύνου
τῷ κινδύνῳ

τῶν κινδύνων
τοῖς κινδύνοις
τῆς νήσου
τῇ νήσῳ

τῶν νήσων
ταῖς νήσοις
τῆς ἀμπέλου
τῇ ἀμπέλῳ

τῶν ἀμπέλων
ταῖς ἀμπέλοις
τοῦ σταδίου
τῷ σταδίῳ

τῶν σταδίων
τοῖς σταδίοις


5. Να μεταφερθούν όλες οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό (4 μονάδες):

     · Ὁ τύραννος καταλύει τὸν νόμον καὶ τὴν ψῆφον τοῦ δήμου.
     · Οἱ τύραννοι καταλύουσι τοὺς νόμους καὶ τὰς ψήφους τῶν δήμων.
              
     · Σὺ εἶ σοφὸς διδάσκαλος ἐμοῦ. 
     · Ὑμεῖς ἐστε σοφοὶ διδάσκαλοι ἡμῶν. 
      
Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με επιμέλεια. 


ΒΑΘΜΟΣ:
ΚΑΛΗ                                ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                        ΤΜΗΜΑ: Α 
ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Β΄ Τριμήνου                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 1α. Να κάνετε δύο προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: ο γήλοφος, το απόγειο (2 μονάδες)
         ·  Ένας κατάφυτος  γήλοφος  υψώνεται πάνω από το γραφικό χωριουδάκι.  
            
            · Αυτός ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται τώρα στο  απόγειο  της δόξας του.

1β. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω ορισμούς με την κατάλληλη λέξη, σύνθετη ή παράγωγη της λέξης «γῆ» (2 μονάδες):
      
      · Αυτός που είναι ντόπιος ονομάζεται γηγενής.
    · Τα έργα που επιδιώκουν τη βελτίωση της απόδοσης του εδάφους ονομάζονται  εγγειοβελτιωτικά.
      · Ο ευρισκόμενος στο εσωτερικό μιας χώρας ονομάζεται  μεσόγειος.
    · Η επιστήμη που ασχολείται με την περιγραφή της επιφάνειας της γης και των φαινομένων πάνω σ’ αυτήν ονομάζεται  Γεωγραφία.

2. Συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του
  Ενεστώτα Οριστικής του ρήματος εἰμὶ και να κάνετε έγκλιση τόνου, όπου χρειάζεται (4 μον.):
     w Ἀχιλλεὺς καὶ Ὀδυσσεὺς  εἰσιν  ἀρχαῖοι  Ἀθηναῖοι στρατηγοί.
     w Αὗταί  εἰσιν  καλαὶ κἀγαθαὶ γυναῖκες.
     w Ἀνδρεῖοί  ἐστε  ἐν τῇ μάχη, ὦ στρατιῶται.
     w Σὺ ἄδικος κριτὴς  εἶ, ὦ δικαστὰ.
     w ‘Υμεῖς  ἐστε  ἀνδρεῖοι στρατιῶται. 
     w Ὁ χρόνος ἰατρὸς πάσης λύπης  ἐστίν.
     w Ἡμεῖς  ἐσμεν  χρηστὰ τὲκνα ἀγαθῶν γονέων.
     w ‘Υψίστη ἀρετὴ ἐστιν ὁ ὑπέρ πατρίδος ἀγών.

3. Τα παρακάτω ρήματα να μεταφερθούν από τον Ενεστώτα στο Μέλλοντα Οριστικής της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό (4 μονάδες):

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΟΣΩΠΟ
γ΄ πληθυντικό
α΄ πληθυντικό
γ΄ ενικό
γ΄ πληθυντικό
γ΄ ενικό
β΄ πληθυντικό
β΄ ενικό
α΄ ενικό
ΕΝΕΣΤΩΣ
στρέφουσιν
κολάζομεν
ἱκετεύει
πράττουσιν  
παρέχει
ἐκπέμπετε  
ἐξαναγκάζεις καταπλήττω
 ΜΕΛΛΩΝ
στρέψουσιν
κολάσομεν
ἱκετεύσει
πράξουσιν  
παρέξει
ἐκπέμψετε  
ἐξαναγκάσεις
καταπλήξω
               

4. Να γράψετε τη Γενική και τη Δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω 
δευτερόκλιτων ουσιαστικών:   ὁ διδάσκαλος,  ἔλαφος,  ὁ δῆμος,  τὸ συμπόσιον  
(4 μον.):
         
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΟΤΙΚΗ
τοῦ διδασκάλου
τῷ διδασκάλῳ

τῶν διδασκάλων
τοῖς διδασκάλοις
τῆς ἐλάφου
τῇ ἐλάφῳ

τῶν ἐλάφων
ταῖς ἐλάφοις
τοῦ δήμου
τῷ δήμῳ

τῶν δήμων
τοῖς δήμοις
τοῦ συμποσίου
τῷ συμποσίῳ

τῶν συμποσίων
τοῖς συμποσίοις


5. Να μεταφερθούν όλες οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων στον άλλο αριθμό (4 μονάδες): 
     · Τὰ τέκνα τῶν Λακεδαιμονίων ὑπακούουσι τοῖς νόμοις καὶ τοῖς παιδονόμοις.
     · Τὸ τέκνον τοῦ Λακεδαιμονίου ὑπακούει τῷ νόμῳ καὶ τῷ παιδονόμῳ.

     · Σὺ εἶ πιστὸς φίλος ἐμοῦ.
     · ‘Υμεῖς  ἐστε  πιστοὶ φίλοι ἡμῶν.   
    
Σημείωση: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με επιμέλεια.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου