Κυριακή 18 Μαΐου 2014

ΑΡΧΑΙΑ Α΄-ΡΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΕΝΕΡΓ. ΦΩΝΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ( )    ΦΩΤ.  Α


   Συμπληρώστε τους τύπους των ρημάτων στον πίνακα Α κι έπειτα ελέγξετε τις απαντήσεις σας, με
   βάση τον πίνακα Β.  
α/α

 

ΕΝΕΣΤΩΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 

 ΜΕΛΛΩΝ


ΑΟΡΙΣΤΟΣ  α΄

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ


ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ
1.
ἀγοράζ
γόραζ-ον

2.
αἰχμαλωτίζ


3.
ἀλείφ


4.
ἀλλάττ


5.
ἀναγκάζ


6.
ἀναλύ
ἀν-έ-λυ-ον

ἀν-έ-λυ-σ-α7.
ἀντιγράφ


8.
ἀπαλλάττ
ἀπ-ήλλαττ-ον

ἀπ-ήλλαξ9.
ἁρπάζ

ἁρπάξω /
ἁρπάσ-ομαι
10.
αὐξάν-ω/αὔξω
ηὖξ-ον
αὐξήσ-ω / αὐξαν-ῶ
ηὔξη-σ-α11.
βασιλεύ


12.
βλάπ-τ


13.
γράφ


14.
γυμνάζ


15.
διδάσκ


16.
διώκ

διώξομαι και διώξω
17.
δοξάζ


18.
δουλεύ


19.
ἐγγράφ
ἐν-έ-γραφ-ον

20.
ἐκπέμπ
ἐξ-έ-πεμπ-ον

21.
ἐλπίζ

ἐλπι-ῶ
22.
ἐπιστρέφ


23.
ἡσυχάζ
σύχαζ-ον

24.
θεραπεύ


25.
θύ


26.
ἱδρύ


27.
ἱκετεύ


28.
ἱππεύ


29.
καλύπ-τ


30.
κηρύττ


31.
κινδυνεύ


32.
κολάζ


33.
κόπ-τ


34.
κρίν-ω

κριν-ῶ
-κριν-α35.
κρύπ-τ


36.
κτίζ

κτίσ
37.
λείπ


ἔ-λιπ-ον (β΄)38.
λύ


39.
μεταπείθ


40.
μηνύ


41.
νομίζ

νομι-ῶ
42.
οἰκίζ
κιζ-ον
οἰκι-ῶ
κισ-α43.
ὀνομάζ-ω


44.
παιδεύ


45.
παραπέμπ


46.
παρασκευάζ


47.
πείθ


48.
πέμπ


49.
περικλεί
περιέκλει-ον

50.
πίπ-τ

πεσοῦμαι
ἔ-πεσ-ον (β΄)51.
πιστεύ


52.
πλήττ


53.
πράττ


54.
προτρέπ
προέτρεπ-ον

55.
ίπ-τ
 ἔ-ρ-ριπ-τ-ον
ίψ
ἔ-ρ-ριψα56.
σεί

[σείσ-ω]
57.
σκευάζ


58.
στέλλ
ἔ-στελλ-ον
στελ-
ἔ-στειλ59.
στρατεύ


60.
στρέφ


61.
συγγράφ
συνέγραφ-ον

62.
σχίζ

σχίσ-ω
63.
τρέπ


64.
τρίβ


65.
ὑβρίζ

ὑβρι-ῶ
66.
φονεύ


67.
φυλάττ


68.
χορεύ


69.
ψέγ


70.
ὠδίν          

ΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ()   ΦΩΤ. Β

 
α/α

 

ΕΝΕΣΤΩΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 

ΜΕΛΛΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ  α΄

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ


ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ
1.
ἀγοράζ
γόραζ-ον
ἀγορά-σ-ω
γόρα-σ-α
γόρα-κα
γορά-κειν
γορακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
2.
αἰχμαλωτίζ-ω
χμαλώτιζ-ον
αἰχμαλωτί-ω
χμαλώτι-σ-α
αἰχμαλωτίσας ἔχω
αἰχμαλωτίσας εἶχον
--------------------------------
3.
ἀλείφ-ω
λειφ-ον
ἀλείψ-ω
λειψ-α
-ἀλήλιφα
-ληλίφειν
ἀληλιφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
4.
ἀλλάττ-ω
λλαττ-ον
ἀλλάξ-ω
λλαξ-α
λλαχα
λλάχειν
λλαχὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
5.
ἀναγκάζ-ω
νάγκαζ-ον
ἀναγκά-σ-ω
νάγκα-σ-α
νάγκα-κα
ναγκά-κειν
ναγκακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
6.
ἀνα-λύ-ω
ἀν-έ-λυ-ον
ἀνα-λύ-σ-ω
ἀν-έ-λυ-σ-α
ἀνα-λέ-λυ-κα
ἀν-ε-λε-λύ-κειν
ἀνα-λε-λυ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
7.
ἀντι-γράφ-ω
ἀντ-έ-γραφ-ον
ἀντι-γράψ-ω
ἀντ-έ-γραψ-α
ἀντι-γέ-γραφα
ἀντ-ε-γε-γράφειν
ἀντι-γε-γραφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
8.
ἀπ-αλλάττ-ω
ἀπ-ήλλαττ-ον
ἀπ-αλλάξ-ω
ἀπ-ήλλαξ
ἀπ-ήλλαχα
ἀπ-ηλλάχειν
ἀπ-ηλλαχὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
9.
ἁρπάζ-ω
ρπαζ-ον
ἁρπάξ-ω /
ἁρπάσ-ομαι
ρπα-σ-α
ρπακα
ρπάκειν
ρπακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
10.
αὐξάν-ω/
αὔξω
ηὖξ-ον
αὐξήσ-ω /
αὐξαν-ῶ
ηὔξη-σ-α
ηὔξη-κα
ηὐξήκειν
ηὐξηκὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
11.
βασιλεύ-ω
-βασίλευ-ον
βασιλεύ-σ-ω
-βασίλευ-σ-α
[βε-βασίλευ-κα]
[-βε-βασιλεύκειν]
βε-βασιλευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
12.
βλάπ-τ-ω
-βλαπ-τ-ον
βλάψ-ω
-βλαψ-α
βέ-βλαφα
-βε-βλάφειν
βε-βλαφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
13.
γράφ-ω
-γραφ-ον
γράψ-ω
-γραψ-α
γέ-γραφα
-γε-γράφειν
γε-γραφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
14.
γυμνάζ-ω
-γύμναζ-ον
γυμνά-σ-ω
-γύμνα-σ-α
[γε-γύμνακα]
[-γε-γυμνάκειν]
[γε-γυμνακὼς],-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
15.
διδάσκ-ω
-δίδασκ-ον
διδάξ-ω
-δίδαξ-α
δε-δίδαχα
[-δε-διδάχειν]
[δε-διδαχὼς],-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
16.
διώκ-ω
-δίωκ-ον
διώξ-ομαι και διώξ-ω
-δίωξ-α
δε-δίωχα
-δε-διώχειν
δε-διωχὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
17.
δοξάζ-ω
-δόξαζ-ον
δοξάσ-ω
-δόξα-σ-α
[δε-δόξακα]
[-δε-δοξάκειν]
[δε-δοξακὼς],-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
18.
δουλεύ-ω
-δούλευ-ον
δουλεύ-σ-ω
-δούλευ-σ-α
δε-δούλευ-κα
-δε-δουλεύκειν
δε-δουλευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
19.
ἐγ-γράφ-ω
ἐν-έ-γραφ-ον
ἐγ-γράψ-ω
ἐν-έ-γραψ-α
ἐγ-γέ-γραφα
ἐν-ε-γε-γράφειν
ἐγ-γε-γραφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
20.
ἐκ-πέμπ-ω
ἐξ-έ-πεμπ-ον
ἐκ-πέμψ-ω
ἐξ-έ-πεμψ-α
ἐκ-πέ-πομφα
ἐξ-ε-πε-πόμφειν
ἐκ-πε-πομφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
21.
ἐλπίζ-ω
λπιζ-ον
ἐλπι-ῶ
λπι-σ-α
λπι-κα
λπί-κειν
λπι-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
22.
ἐπι-στρέφ-ω
ἐπ-έ-στρεφ-ον
ἐπι-στρέψ-ω
ἐπ-έ-στρεψ-α
ἐπ-έ-στροφα
ἐπ-ε-στρόφειν
ἐπ-ε-στροφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
23.
ἡσυχάζ-ω
σύχαζ-ον
ἡσυχάσω /
ἡσυχάσομαι
σύχα-σ-α
ἡσυχάσας ἔχω
ἡσυχάσας εἶχον
----------------------------------
24.
θεραπεύ-ω
-θεράπευ-ον
θεραπεύ-σ-ω
-θεράπευ-σ-α
τε-θεράπευ-κα
-τε-θεραπεύ-κειν
τε-θεραπευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
25.
θύ-ω
-θυ-ον
θύ-σ-ω
-θυ-σ-α
τέ-θυ-κα
-τε-θύ-κειν
τε-θυ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
26.
ἱδρύ-ω
δρυ-ον
ἱδρύ-σ-ω
δρυ-σ-α
δρυ-κα
δρύ-κειν
δρυκὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
27.
ἱκετεύ-ω
κέτευ-ον
ἱκετεύ-σ-ω
κέτευ-σ-α
ἱκετεύσας ἔχω
ἱκετεύσας εἶχον
----------------------------------
28.
ἱππεύ-ω
ππευ-ον
ἱππεύ-σ-ω
ππευ-σ-α
ππευ-κα
ππεύ-κειν
ππευκὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
29.
καλύπ-τ-ω
-κάλυπ-τ-ον
καλύψ-ω
-κάλυψ-α
[κε-κάλυφα]
[-κε-καλύφειν]
[κε-καλυφὼς],-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
30.
κηρύττ-ω
-κήρυττ-ον
κηρύξ-ω
-κήρυξ-α
κε-κήρυ-χα
-κε-κηρύχειν
κε-κηρυ-χὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
31.
κινδυνεύ-ω
-κινδύνευ-ον
κινδυνεύ-σ-ω
-κινδύνευ-σ-α
κε-κινδύνευ-κα
-κε-κινδυνεύ-κειν
κε-κινδυνευκὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
32.
κολάζ-ω
-κόλαζ-ον
κολά-σ-ω
-κόλα-σ-α
κολάσας ἔχω
κολάσας εἶχον
-----------------------------------
33.
κόπ-τ-ω
-κοπ-τ-ον
κόψ-ω
-κοψ-α
κέ-κοφα
-κε-κόφειν
κε-κοφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
34.
κρίν-ω
-κριν-ον
κριν-ῶ
ἔ-κριν-α
κέ-κρικα
-κε-κρίκειν
κε-κρικὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
35.
κρύπ-τ-ω
-κρυπ-τ-ον
κρύψ-ω
-κρυψ-α
κέ-κρυφα
-κε-κρύφειν
κε-κρυφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
36.
κτίζ-ω
-κτιζ-ον
κτί-σ-ω
-κτι-σ-α
κέ-κτικα /
κτικα
[-κε-κτίκειν]
[κε-κτικὼς],-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
37.
λείπ-ω
ἔ-λειπ-ον
λείψ-ω
ἔ-λιπ-ον (β΄)
λέ-λοιπα
-λε-λοίπειν
λε-λοιπὼς,-πυῖα,-πὸς ἔσομαι
38.
λύ-ω
-λυ-ον
λύ-σ-ω
-λυ-σ-α
λέ-λυ-κα
-λε-λύ-κειν
λε-λυ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
39.
μετα-πείθ-ω
μετ-έ-πειθ-ον
μετα-πεί-σ-ω
μετ-έ-πει-σ-α
μετα-πέ-πει-κα
μετ-ε-πε-πεί-κειν
μετα-πε-πει-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
40.
μηνύ-ω
-μήνυ-ον
μηνύ-σ-ω
-μήνυ-σ-α
με-μήνυ-κα
-με-μηνύ-κειν
με-μηνυ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
41.
νομίζ-ω
-νόμιζ-ον
νομι-ῶ
-νόμι-σ-α
νε-νόμι-κα
-νε-νομί-κειν
νε-νομικὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
42.
οἰκίζ-ω
κιζ-ον
οἰκι-ῶ
κισ-α
[κικα]
[κίκειν]
[κικὼς],-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
43.
ὀνομάζ-ω
νόμαζ-ον
ὀνομά-σ-ω
νόμα-σ-α
νόμα-κα
νομά-κειν
νομακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
44.
παιδεύ-ω
-παίδευ-ον
παιδεύ-σ-ω
-παίδευ-σ-α
πε-παίδευ-κα
-πε-παιδεύ-κειν
πε-παιδευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
45.
παρα-πέμπ-ω
παρ-έ-πεμπ-ον
παρα-πέμψ-ω
παρ-έ-πεμψ-α
παρα-πέ-πομφα
παρ-ε-πε-πόμφειν
παρα-πε-πομφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
46.
παρα-σκευάζ-ω
παρ-ε-σκεύαζ-ον
παρα-σκευά-σ-ω
παρ-ε-σκεύα-σ-α
παρ-ε-σκεύα-κα
παρ-ε-σκευά-κειν
παρ-ε-σκευακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
47.
πείθ-ω
ἔ-πειθ-ον
πεί-σ-ω
ἔ-πει-σ-α
πέ-πει-κα
-πε-πεί-κειν
πε-πει-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
48.
πέμπ-ω
ἔ-πεμπ-ον
πέμψ-ω
ἔ-πεμψ-α
πέ-πομφα
-πε-πόμφειν
πε-πομφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
49.
περι-κλεί-ω
περι-έ-κλει-ον
περι-κλεί-σ-ω
περι-έ-κλει-σ-α
περι-κέ-κλει-κα
περι-ε-κε-κλεί-κειν
περι-κε-κλει-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
50.
πίπ-τ-ω
ἔ-πιπ-τ-ον
πεσοῦμαι
ἔ-πεσ-ον (β΄)
πέ-πτω-κα
ἐ-πε-πτώ-κειν
πε-πτω-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
51.
πιστεύ-ω
-πίστευ-ον
πιστεύ-σ-ω
-πίστευ-σ-α
πε-πίστευ-κα
-πε-πιστεύ-κειν
πε-πιστευκὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
52.
πλήττ-ω
ἔ-πληττ-ον
πλήξ-ω
ἔ-πληξ-α
πέ-πληγα (β΄)
-πε-πλήγειν (β΄)
πε-πληγὼς,-γυῖα,-γὸς ἔσομαι
53.
πράττ-ω
ἔ-πραττ-ον
πράξ-ω
ἔ-πραξ-α
πέ-πραχα
-πε-πρά-χειν
πε-πραχὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
54.
προ-τρέπ-ω
προ-έ-τρεπ-ον
προ-τρέψ-ω
προ-έ-τρεψ-α
τέ-τροφα
-τε-τρόφειν
τε-τροφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
55.
ίπ-τ-ω
 -ρ-ριπ-τ-ον
ίψ-ω
ἔ-ρ-ριψα
-ρριφα
-ρρίφειν
-ρριφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
56.
σεί-ω
ἔ-σει-ον
[σείσ-ω]
ἔ-σει-σ-α
[σέ-σει-κα]
[-σε-σεί-κειν]
[σε-σει-κὼς],-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
57.
σκευάζ-ω
-σκεύαζ-ον
σκευάσ-ω
-σκεύα-σ-α
-σκεύα-κα
-σκευά-κειν
-σκευακὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
58.
στέλλ-ω
-στελλ-ον
στελ-ῶ
ἔ-στειλ-α
ἔ-σταλ-κα
-στάλ-κειν
-σταλ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
59.
στρατεύ-ω
-στράτευ-ον
στρατεύ-σ-ω
-στράτευ-σ-α
-στράτευ-κα
-στρατεύ-κειν
-στρατευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
60.
στρέφ-ω
ἔ-στρεφ-ον
στρέψ-ω
ἔ-στρεψ-α
ἔ-στροφα
-στρόφειν
-στροφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
61.
συγ-γράφ-ω
συν-έ-γραφ-ον
συγ-γράψ-ω
συν-έ-γραψ-α
συγ-γέ-γραφα
συν-ε-γε-γράφειν
συγ-γε-γραφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
62.
σχίζ-ω
ἔ-σχιζ-ον
σχίσ-ω
ἔ-σχι-σ-α
σχίσας ἔχω
σχίσας εἶχον
----------------------------------
63.
τρέπ-ω
ἔ-τρεπ-ον
τρέψ-ω
ἔ-τρεψ-α
τέ-τροφα
-τε-τρόφειν
τε-τροφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
64.
τρίβ-ω
ἔ-τριβ-ον
τρίψ-ω
ἔ-τριψ-α
τέ-τριφα
-τε-τρίφειν
τε-τριφὼς,-φυῖα,-φὸς ἔσομαι
65.
ὑβρίζ-ω
βριζ-ον
ὑβρι-ῶ
βρι-σ-α
βρι-κα
βρί-κειν
βρι-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
66.
φονεύ-ω
-φόνευ-ον
φονεύ-ω
-φόνευ-σ-α
φονεύσας ἔχω
φονεύσας εἶχον
----------------------------------
67.
φυλάττ-ω
-φύλαττ-ον
φυλάξ-ω
-φύλαξ-α
πε-φύλαχα
-πε-φυλάχειν
πε-φυλαχὼς,-χυῖα,-χὸς ἔσομαι
68.
χορεύ-ω
-χόρευ-ον
χορεύ-σ-ω
-χόρευ-σ-α
κε-χόρευ-κα
-κε-χορεύ-κειν
κε-χορευ-κὼς,-κυῖα,-κὸς ἔσομαι
69.
ψέγ-ω
ἔ-ψεγ-ον
ψέξ-ω
ἔ-ψεξ-α
ψέξας ἔχω
ψέξας εἶχον
-----------------------------
70.
ὠδίν-ω
διν-ον
ὠδιν-ῶ /
ὠδινήσω
διν-α /
ὠδίνησα
--------------
-----------------
-----------------------------
 
    ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου