Κυριακή 27 Απριλίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

         
clip_image003
  
Θ   Ε   Μ   Α   Τ   Α
       
            Α΄ ΟΜΑΔΑ ( 5 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 3 ):
                                       
       1ο Θέμα: Να αντιγράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα Α΄ και να τον συμπληρώσετε, διαλέγοντας τις σωστές χρονολογίες από τον πίνακα Β΄:
                  
                      Πίνακας Α΄

α/α

Ι  Σ  Τ  Ο  Ρ  Ι  Κ  Ο       Γ  Ε  Γ  Ο  Ν  Ο  Σ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

α.

Υποταγή Κορίνθου – νότιας κυρίως Ελλάδας στους Ρωμαίους


β.

Ναυμαχία στο Άκτιο


γ.

“Μέγας διωγμός” του Διοκλητιανού κατά των Χριστιανών


δ.

Επανάσταση των δούλων υπό το Σπάρτακο


ε.

Διαίρεση ρωμαϊκού κράτους σε ανατολικό και δυτικό από Μέγα Θεοδόσιο Α΄


στ.

Διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκίας


ζ.

Απόκρουση Αράβων από τον Κάρολο Μαρτέλ στο Πουατιέ


η.

Εγίρα


                      Πίνακας Β΄

31 π.Χ.

325 μ.Χ.

395 μ.Χ.

303 - 311 μ.Χ.

212 μ.Χ.

30  π.Χ.

311 μ.Χ.

          73 - 71 π.Χ.

532 μ.Χ.

148 π.Χ.

313 μ.Χ.

          622 μ.Χ.

732 μ.Χ.

146 π.Χ.

476 μ.Χ.

          626 μ.Χ.

        2ο Θέμα: Σε ποιο Ρωμαίο πολιτικό και ποιο σοβαρό πρόβλημα του ρωμαϊκού λαού, κατά το 2ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται το παρακάτω κείμενο; Γράψτε τι γνωρίζετε για το πρόβλημα αυτό και τις συνέπειές του στο ρωμαϊκό λαό.
                                      
ΠΩΣ Ο ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΓΡΑΚΧΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
       
      Όταν κάποτε ο Τιβέριος περνούσε από την Τυρρηνία για να πάει στη Νομαντία και είδε έρημη τη γη και τους γεωργούς και τους βοσκούς να είναι δούλοι ξένοι και βάρβαροι, τότε για πρώτη φορά έβαλε στο νου του ν’ ακολουθήσει την πολιτική αυτή, που έγινε αφορμή να πάθουν (οι Γράκχοι) μύριες συμφορές. Πιο πολύ όμως του άναψε τη φιλοτιμία και την ορμή ο ίδιος ο λαός, που τον παρακινούσε γράφοντας στις στοές, στους τοίχους των σπιτιών και στα μνήματα να αναλάβει το θέμα της δημόσιας γης για το καλό των φτωχών.
             
                                (Πλουτάρχου “Τιβέριος Γράκχος” - κείμενο 3 σελίδας 31)
                  
        3ο Θέμα: Κωνσταντινούπολη: Πότε και από ποιον κτίστηκε; Ποια τα πλεονεκτήματά της ως νέας πρωτεύουσας και ποια η σημασία της για το βυζαντινό κόσμο; 
                                                                        
        4ο Θέμα: Τι ήταν οι Δήμοι, ποια τα καθήκοντα και ο ρόλος τους στη ζωή της Κωνσταντινούπολης;
        
        5ο Θέμα: Ποια θεωρούνται βασικά αίτια για τη γρήγορη εξάπλωση των Αράβων;                                                     
?
           
        Β΄ ΟΜΑΔΑ ( 4 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 2 ):
               
        1ο Θέμα: Κατά τη γνώμη σας, ωφέλησε ή έβλαψε οικονομικά τους Ρωμαίους και τους υπηκόους τους η “ρωμαϊκή ειρήνη” (“pax  Romana”); Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.       

        2ο Θέμα: Γράψετε την άποψή σας για τις συνέπειες της Εικονομαχίας, θετικές και αρνητικές.
                                                                                                                                                     
        3ο Θέμα: Η σπουδαιότητα του νομοθετικού έργου του αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ Ίσαυρου (717 - 741 μ.Χ.) και του συμβασιλέα γιου του Κωνσταντίνου Ε΄ (741 - 775 μ.Χ.).
                                         
        4ο Θέμα: Ποια η γνώμη σας για το θρησκευτικο - πολιτικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ιεραπόστολοι στα βυζαντινά χρόνια; Αναφέρετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, για να επιβεβαιώσετε την άποψή σας.

        Σημείωση: Να απαντήσετε σε τρία (3) θέματα από την Α΄ Ομάδα και σε δύο (2) θέματα από τη Β΄ Ομάδα, συνολικά σε πέντε (5) θέματα (5X4 μονάδες = 20).  
                  
                                                                                                                   Αθήνα, ………..  …. / … / 201..
       Ο Διευθυντής                                                                                                                                              Οι Εισηγητές   
                                                                                                                                                                                       ……….………..…………..
                                                                                                                                                                                                        ……….………..…………...


clip_image003

Θ   Ε   Μ   Α   Τ   Α

        Α΄ ΟΜΑΔΑ ( 5 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 3 ):
        1ο Θέμα: Να αντιγράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα Α΄ και να τον συμπληρώσετε, διαλέγοντας από τον πίνακα Β΄ το σωστό πρόσωπο που έχει σχέση με καθένα από τα γεγονότα του πίνακα Α΄:
   
                        Πίνακας Α΄

α/α

Ι  Σ  Τ  Ο  Ρ  Ι  Κ  Ο       Γ  Ε  Γ  Ο  Ν  Ο  Σ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

α.

“Αγροτικός Νόμος”

α.

β.

“Μέγας διωγμός” κατά των Χριστιανών (303–311 μ.Χ.)

β.

γ.

Κτίση Κωνσταντινούπολης

γ.

δ.

Στάση του “Νίκα”

δ.

ε.

Εικονομαχία

ε.        

στ.

Οριστική αναστήλωση των εικόνων

στ.

ζ.

Απόκρουση των Αράβων στο Πουατιέ της Γαλλίας

ζ.

η.

Εγίρα

η.

                Πίνακας Β΄

Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος Θεόφιλου

Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος

Διοκλητιανός

Μέγας Κωνσταντίνος

Ιουστινιανός

Μωάμεθ

Κάρολος Μαρτέλ

Τιβέριος Γράκχος

        2ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τη συγκρότηση της ρωμαϊκής λεγεώνας και τα ρωμαϊκά στρατόπεδα;

        3ο Θέμα: Πότε και από ποιους εκδόθηκε το “Διάταγμα των Μεδιολάνων” και ποια η σημασία του για τους Χριστιανούς; 

        4ο Θέμα: Τι γνωρίζετε για τη Στάση του “νίκα”; 

        5ο Θέμα: Να γράψετε ονομαστικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του Βυζαντίου. 
?
                            
        Β΄ ΟΜΑΔΑ ( 4 θέματα, από τα οποία επιλέγετε 2 ):
    
        1ο Θέμα: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο Ιουστινιανός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου; Να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.            

        2ο Θέμα: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι σημαντικότερες αιτίες της διάδοσης του Χριστιανισμού, κυρίως αν τον συγκρίνουμε με τις αρχαιότερες καθιερωμένες θρησκείες;        
                                                                                                                                                     
     3ο Θέμα: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος (717– 741 μ.Χ.) ονομάζεται “Μιλτιάδης του μεσαιωνικού κόσμου”; Γιατί τον παραλληλίζουμε με τον αρχαίο Αθηναίο Μαραθωνομάχο στρατηγό Μιλτιάδη;     
                                         
        4ο Θέμα: Ποιο πρόσωπο ή ποιο γεγονός θεωρείτε ότι είναι το πιο αξιοπρόσεκτο, το πιο σημαντικό και το πιο αξιομνημόνευτο από τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα.  

        Σημείωση: Να απαντήσετε σε τρία (3) θέματα από την Α΄ Ομάδα και σε δύο (2) θέματα από τη Β΄ Ομάδα, συνολικά σε πέντε (5) θέματα (5X4 μονάδες = 20).                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, ………..  …. / … / 201..
Ο Διευθυντής                                                                                                                                                                                       Οι Εισηγητές  
.                                                                                                                                       ……….………..…………..
                                                                                                                                                                                                          ……….………..…………...


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου