Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ Α-ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ

       ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ - ΕΝΟΤΗΤΑ 7η – Γ΄                                                            

ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

                    1. Τριγενή και τρικατάληκτα: α) -ος,  ,  -ον   ή: β) -ος,  -ον
                    2. Τριγενή και δικατάληκτα:  -ος,  -ος,  -ον                                            
   

1α. Τριγενή και Τρικατάληκτα (-ος,, -ον)

1β. Τριγενή και Τρικατάληκτα (-ος,, -ον)

ΑΡΣΕΝΙΚΑ (-ος)
ΘΗΛΥΚΑ ()
 ΟΥΔΕΤΕΡΑ (-ον)
 ΑΡΣΕΝΙΚΑ (-ος)
 ΘΗΛΥΚΑ ()
ΟΥΔΕΤΕΡΑ (-ον)

   ἀγαθ-ὸς
   ἀγαθ-ὴ
 τὸ   ἀγαθ-ὸν
     ἅγι-ος
     ἁγί
 τὸ   ἅγι-ον

   ἀνώτατ-ος
   ἀνωτάτ
 τὸ   ἀνώτατ-ον
     ἄγρι-ος
     ἀγρί
 τὸ   ἄγρι-ον

   ἄριστ-ος
   ἀρίστ
 τὸ   ἄριστ-ον
     ἄξι-ος
     ἀξί
 τὸ   ἄξι-ον

   δειν-ὸς
   δειν-ὴ
 τὸ   δειν-ὸν
     αἰσχρ-ὸς
     αἰσχρ-ὰ
 τὸ   αἰσχρ-ὸν

   δοῦλ-ος
   δούλ
 τὸ   δοῦλ-ον
     βέβαι-ος
     βεβαί
 τὸ   βέβαι-ον

   δυνατ-ὸς
   δυνατ-ὴ
 τὸ   δυνατ-ὸν
     γενναῖ-ος
     γενναί
 τὸ   γενναῖ-ον

   ἐλάχιστ-ος
   ἐλαχίστ
 τὸ   ἐλάχιστ-ον
     δεύτερ-ος
     δευτέρ
 τὸ   δεύτερ-ον

   ἔνατ-ος
   ἐνάτ
 τὸ   ἔνατ-ον
     δίκαι-ος
     δικαί
 τὸ   δίκαι-ον

   θνητ-ὸς
   θνητ-ὴ
 τὸ   θνητ-ὸν
     ἐλεύθερ-ος
     ἐλευθέρ
 τὸ   ἐλεύθερ-ον

   ἱκαν-ὸς
   ἱκαν-ὴ
 τὸ   ἱκαν-ὸν
     ἱερ-ὸς
     ἱερ-ὰ
 τὸ   ἱερ-ὸν

   κακ-ὸς
   κακ-ὴ
 τὸ   κακ-ὸν
     καθαρ-ὸς
     καθαρ-ὰ
 τὸ   καθαρ-ὸν

   κάλλιστ-ος

   καλλίστ

 τὸ   κάλλιστ-ον
     λαμπρ-ὸς

     λαμπρ-ὰ

 τὸ   λαμπρ-ὸν

   καλ-ὸς

   καλ-ὴ  

 τὸ   καλ-ὸν
     λόγι-ος

     λογί

 τὸ   λόγι-ον

   λίθιν-ος

   λιθίν

 τὸ   λίθιν-ον
     μακάρι-ος

     μακαρί

 τὸ   μακάρι-ον

   πιστ-ὸς
   πιστ-ὴ
 τὸ   πιστ-ὸν
     ὀχυρ-ὸς
     ὀχυρ-ὰ
 τὸ   ὀχυρ-ὸν

   πτωχ-ὸς
   πτωχ-ὴ
 τὸ   πτωχ-ὸν
     παλαι-ὸς
     παλαι-ὰ
 τὸ   παλαι-ὸν

   σεμν-ὸς

   σεμν-

 τὸ   σεμν-ὸν
     πλούσι-ος

     πλουσί-α

 τὸ   πλούσι-ον

   σοφ-ὸς

   σοφ-ὴ

 τὸ   σοφ-ὸς
     πονηρ-ὸς

     πονηρ-ὰ

 τὸ   πονηρ-ὸν

   τραγικ-ὸς

   τραγικ-ὴ

 τὸ   τραγικ-ὸν
     ῥάδι-ος

     ῥαδί

 τὸ   ῥάδι-ον

   ὑψηλ-ὸς
   ὑψηλ-ὴ
 τὸ   ὑψηλ-ὸν
     στερε-ὸς
     στερε-ὰ
 τὸ   στερε-ὸν 

   ὕψιστ-ος
   ὑψίστ
 τὸ   ὕψιστ-ον
     σφοδρ-ὸς
     σφοδρ-ὰ
 τὸ   σφοδρ-ὸν

   φαῦλ-ος

   φαύλ

 τὸ   φαῦλ-ον
     τέλει-ος

     τελεί

 τὸ   τέλει-ον

   χαλεπ-ὸς

    χαλεπ-ὴ

 τὸ   χαλεπ-ὸν
     τίμι-ος

     τιμί

 τὸ   τίμι-ον

   χάλκιν-ος

   χαλκίν

 τὸ   χάλκιν-ον
     ὑγρ-ὸς

     ὑγρ-ὰ

 τὸ   ὑγρ-ὸν

   χρηστ-ὸς

    χρηστ-ὴ

 τὸ    χρηστ-ὸν

     φαιδρ-ὸς

     φαιδρ-ὰ

 τὸ   φαιδρ-ὸν

             


 

2. Τριγενή και Δικατάληκτα (-ος, -ος, -ον)

 


ΑΡΣΕΝΙΚΑ (-ος)
ΘΗΛΥΚΑ (-ος)

  ΟΥΔΕΤΕΡΑ (-ον)
   ΑΡΣΕΝΙΚΑ (-ος)
   ΘΗΛΥΚΑ (-ος)
  ΟΥΔΕΤΕΡΑ (-ον)

   ἄγνωστ-ος
   ἄγνωστ-ος
 τὸ    ἄγνωστ-ον

     βόρει-ος

     βόρει-ος

 τὸ  βόρει-ον


  ἄγον-ος
   ἄγον-ος
 τὸ    ἄγον-ον

     γαμήλι-ος

     γαμήλι-ος

 τὸ  γαμήλι-ον


   ἄδηλ-ος
   ἄδηλ-ος
 τὸ    ἄδηλ-ον

     ἔνδοξ-ος

     ἔνδοξ-ος

 τὸ  ἔνδοξ-ον


   ἄδικ-ος
   ἄδικ-ος
 τὸ    ἄδικ-ον

     ἔντιμ-ος

     ἔντιμ-ος

 τὸ  ἔντιμ-ον


   ἀθάνατ-ος
   ἀθάνατ-ος
 τὸ    ἀθάνατ-ον

     ἐπίορκ-ος

     ἐπίορκ-ος

 τὸ  ἐπίορκ-ον


   αἰώνι-ος
   αἰώνι-ος
 τὸ    αἰώνι-ον

     εὔλογ-ος

     εὔλογ-ος

 τὸ  εὔλογ-ον


   ἄμαχ-ος
   ἄμαχ-ος
 τὸ    ἄμαχ-ον

     κίβδηλ-ος

     κίβδηλ-ος

 τὸ  κίβδηλ-ον


   ἄμουσ-ος
   ἄμουσ-ος
 τὸ    ἄμουσ-ον

     πανελλήνι-ος

     πανελλήνι-ος

 τὸ  πανελλήνι-ον


   ἄπιστ-ος
   ἄπιστ-ος
 τὸ    ἄπιστ-ον

     πολύτιμ-ος

     πολύτιμ-ος

 τὸ  πολύτιμ-ον


   ἄπορ-ος
   ἄπορ-ος
 τὸ    ἄπορ-ον

     σύμμαχ-ος

     σύμμαχ-ος

 τὸ  σύμμαχ-ον


   ἄτεχν-ος
   ἄτεχν-ος
 τὸ    ἄτεχν-ον

     ὑπέρμαχ-ος

     ὑπέρμαχ-ος

 τὸ  ὑπέρμαχ-ον


   αὐτόνομ-ος
   αὐτόνομ-ος
 τὸ    αὐτόνομ-ον
     φιλόμουσ-ος
     φιλόμουσ-ος
 τὸ  φιλόμουσ-ον

   βάναυσ-ος

   βάναυσ-ος

 τὸ    βάναυσ-ον

     φιλόξεν-ος
     φιλόξεν-ος
 τὸ  φιλόξεν-ον

   βάρβαρ-ος

   βάρβαρ-ος

 τὸ    βάρβαρ-ον

     φιλόστοργ-ος
     φιλόστοργ-ος
 τὸ  φιλόστοργ-ον




Εξασκήσου...


ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Μ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου